ISO
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015Согласно барањата

Политика на квалитет

Оваа политика на квалитет е основа за дефинирање и преиспитување на целите за квалитет согласно барањата на ISO 9001:2015 и грижа за животната средина согласно барањата на ISO 14001:2015
 • Воспоставен и постојано подобруван систем за управување со квалитет во согласност со барањата на стандардот ИСО 9001:2015 и негово преиспитување на ефикасноста и ефективноста.
 • Грижа за животната средина преку енергетска ефикасност на објектите, управување на отпадите и уредност на работната средина во согласност со стандардот ИСО 14001:2015
 • Сите салони на ТДА Трејд ДОО поседуваат Michelin сертификати во согласност со строгите стандарди и критериуми за квалитет

Се залагаме за:
 • Комплетно исполнување и надминување на барањата и очекувањата на клиентите со примена на најдобри пракси во сервисирање на пневматици за секаков вид на моторни возила.
 • Професионален однос со своите клиенти како и исполнување на договорените рокови.
 • Целосно документирани процеси на работа со постојано идентификување и отстранување на неусогласеностите од страна на вработените.
 • Почитување на законските прописи и барањата од страна на локалната управа и државата.
 • Високо ниво на професионален однос со добавувачите и со другите заинтересирани страни.
 • Постојано усовршување на процесите со современа опрема.
 • Благовремено и адекватно планирање на сите активности.
 • Континуирано подигнување на нивото на знаење, способност и вештини за зголемување на компетентноста за извршување на сите работи и задачи во процесот на сервисирање и другите работни процеси, посебно оние кои влијаат на квалитетот на производите и услугите.
 • Обезбедување на здрава работна средина и обуки за поттикнување на свеста на вработените за квалитетно работење.

Blog